Kim Kardashian Pokies while out shopping in Paris x9