Sylvie Meis Grazia Fashion Awards in Amsterdam 12/9/2014